Arkusz organizacji szkoły
Odpowiada
17.06.2010

PYTANIE

Czy istnieje obowiązek zamieszczenia na arkuszu organizacyjnym szkoły na nowy rok szkolny opinii rady pedagogicznej podjętej w formie uchwały?


ODPOWIEDŹ

Arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły określa szczegółową organizację nauczania, opieki i wychowania w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. Dyrektor powinien opracować arkusz do dnia 30 kwietnia każdego roku. Następnie arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. Zagadnienie to jest uregulowane w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Uwzględniony w arkuszu szkolny plan nauczania sporządza się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2002 r. nr 15, poz. 142, z późn. zm.).

Uprawnienie rady pedagogicznej do opiniowania arkusza organizacji szkoły można wywieść z art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Otóż rada pedagogiczna opiniuje w szczególności organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Opinia ta nie ma charakteru wiążącego, a więc dyrektor nie musi się do niej zastosować.

Przepisy nie stanowią, że należy przekazać organowi prowadzącemu arkusz wraz z uchwałą rady pedagogicznej w sprawie jego zaopiniowania. Jednakże, z uwagi na niewiążący charakter opinii, wystarczy zamieścić na arkuszu adnotację o odpowiedniej uchwale, wraz z jej numerem i datą uchwalenia.

Krystyna Więcławska-Stysz – prawnik, doradca prawny Związku Nauczycielstwa Polskiego

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz