Aktualności

Zmiana ustawy – Karta Nauczyciela

Zmiana ustawy – Karta Nauczyciela

21.12.2009

Dziś, 21.12.2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela


Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

USTAWA

z dnia 19 listopada 2009 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz.

674, z późn. zm. 1)) art. 30a otrzymuje brzmienie:

„Art. 30a. 1. W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący

szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza

analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków

na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej

struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego.

2. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości

średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, w składnikach

wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący

jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami

poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w

składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej

liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których

mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku.

3. Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli

zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego

ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez jednostkę

samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do dnia 31

stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego

wyliczono kwotę różnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego

ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz

osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając

osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono

kwotę różnicy.

4. W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po

roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką

samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez

tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości

kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2, o ile wystąpiła.

5. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego

przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni

od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi

stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom

szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym

zrzeszającym nauczycieli.

6. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w ust. 3, nie

jest uwzględniany jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia

nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,

o których mowa w art. 30 ust. 3, w roku, w którym został wypłacony.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze

rozporządzenia, sposób opracowywania sprawozdania, o którym

mowa w ust. 4, w szczególności:

1) sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego, o których mowa

w art. 30 ust. 3,

2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,

3) sposób ustalania kwoty różnicy, o której mowa w ust. 2,

4) sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego

- a także wzór formularza sprawozdania, uwzględniając okres obowiązywania

kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, okresy

zatrudnienia, w których nauczyciele nie są wliczani do średniorocznej

struktury zatrudnienia, oraz zmiany wysokości wynagrodzeń i struktury

zatrudnienia nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich kolejnych

stopni awansu zawodowego.”.

Art. 2.

Rozporządzenie, o którym mowa w art. 30a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, minister

właściwy do spraw oświaty i wychowania wyda w terminie miesiąca od dnia wejścia w

życie niniejszej ustawy.

3

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Bronisław Komorowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.

1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.

1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,

poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz