Aktualności

Wyprawka szkolna 2008

Wyprawka szkolna 2008

07.08.2008

Dnia 5 sierpnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom 2008 oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników.


Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I–III szkoły podstawowej oraz w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.


Programem objętych zostanie około 400 tys. dzieci. Na jego realizację przeznaczono 50 300 tys. zł z budżetu państwa na rok 2008.Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:


– dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – do kwoty 70 zł


– dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – do kwoty 130 zł


– dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – do kwoty 150 zł


– dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – do kwoty 170 zł


Rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), a także dyrektor szkoły lub przedszkola, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego
składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników u dyrektora szkoły (przedszkola), do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009. Wnioski należy składać w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w wypadku wniosków o przyznanie pomocy uczniom ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do wniosku
należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów
.
W uzasadnionych wypadkach można zamiast zaświadczenia dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. W wypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. Następnie dyrektor szkoły (przedszkola) sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po otrzymaniu listy uczniów wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje na rachunek bankowy szkoły (przedszkola), środki na dofinansowanie zakupu podręczników. Pieniądze są wypłacane po
przedstawieniu dowodu zakupu podręczników
, którym w wypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego. W wypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów, koszty są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły (przedszkola), wykaz zakupionych podręczników, kwotę i datę zakupu oraz czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. Jeżeli podręczniki zakupiono dla szkoły niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub zakupu dokonała osoba fizyczna, zwrot kosztów dokonuje wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. Dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia otrzymuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz