Aktualności

Wycieczki

Wycieczki

23.11.2010

ODPOWIEDŹ

1. Czy jeżeli w danym dniu mam 2 godziny lekcyjne, a dyrektor wysyła mnie na wycieczkę trwającą 16 godzin, to czy mogę te godziny wpisać w tak zwaną 19 godzinę?

2. Jeżeli jadę w delegację z młodzieżą i czas przekracza 8 godzin, to czy rozliczając się wpisuję również dietę (w innych szkołach nauczyciele wpisują połowę diety, u nas jest zakaz)?

PYTANIE

Zgodnie z art. 42 ust 2 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel w ramach swojego tygodniowego czasu pracy jest zobowiązany realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, jak też inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum są zobowiązani do prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu (do 1 września 2010 jednej godziny). Natomiast nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych są zobowiązani prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) w sprawie rodzajów zajęć, jakie mogą być realizowane w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela – zajęcia te powinny być zbieżne z indywidualnymi potrzebami uczniów. Celem ich jest udzielenie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności, jak też pogłębianiu zainteresowań. Natomiast nie można tych godzin przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa. Godziny te można również przeznaczyć na sprawowanie opieki nad uczniami w zależności od potrzeb szkoły. Jednakże podjęcie decyzji w kwestii, jakie zajęcia będą realizowane w szkole w ramach opisywanych godzin należy do kompetencji dyrektora szkoły.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczki niewątpliwie jest czasem pracy nauczyciela. Wspomniany czas może również zostać potraktowany jako realizacja obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela. Jednakże, jak zostało już wspomniane, decyzja o rodzajach zajęć, które mają być realizowane w szkole w ramach wspomnianego obowiązku należy do dyrektora szkoły.

Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) –pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (DzU z 2002 r. nr 236, poz. 1990, z późn. zm.) – jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi od 8 do 12 godzin, to przysługuje połowa diety, natomiast w przypadku, gdy podróż trwa ponad 12 godzin dieta przysługuje w pełnej wysokości. Gdy podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą: do 8 godzin – połowa, ponad 8 godzin – pełna dieta.

Dieta nie przysługuje w przypadku, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie, jak też za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika. Natomiast pracownikowi przebywającemu w podróży trwającej, co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli jest Pani delegowana poza miejscowość, w której znajduje się szkoła, gdzie jest Pani zatrudniona, jako osoba sprawująca opiekę nad młodzieżą i czas trwania wyjazdu przekracza 8 godzin, należy się Pani dieta w pełnej wysokości (obecnie jest to 23 zł), na warunkach wskazanych wyżej.

Nie znajduję natomiast podstaw prawnych dla decyzji dyrektora szkoły pozbawiającej diety nauczycieli delegowanych służbowo, a spełniających warunki wskazane w przywołanym wcześniej rozporządzeniu.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz