Aktualności

Udostępnianie prac pisemnych uczniów

Udostępnianie prac pisemnych uczniów

25.05.2015
2 z 2OSÓB UZNAŁO TEN ARTYKUŁ ZA PRZYDATNY

Chciałbym zasięgnąć informacji w dwóch zasadniczych kwestiach dotyczących dostępu do prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek) pisanych przez uczniów w szkole publicznej.

1) Czy istnieją przepisy zabraniające rodzicowi wykonania kopii (ksera lub fotografii) pracy pisemnej sporządzonej przez jego dziecko?

2) Czy przepisy i procedury wglądu stosowane przez CKE odnośnie sprawdzianów (egzaminów zewnętrznych) mogą być stosowane do prac pisemnych ocenianych na bieżąco, które po zakończeniu roku szkolnego są wydawane uczniowi na jego życzenie?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, którego zapisy muszą być zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – dalej r.o.k.p. Przypominam, że przedmiotowe rozporządzenie zostało uchylone, a jego przepisy przeniesione do ustawy o systemie oświaty. Jednak w roku szkolnym 2014/2015 ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych odbywa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami, czyli zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego (§ 3 ust. 1 r.o.k.p.), które ma na celu m.in. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera sformułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen, informację o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Zgodnie z § 5 ust. 1 r.o.k.p. oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów). Ponadto zapis § 5 ust. 3 r.o.k.p. umożliwia udostępnienie do wglądu na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych.

W odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2013 r. na interpelację poselską nr 19596 w sprawie udostępniania przez szkoły kopii lub skanu prac klasowych uczniów na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych (http://www.sejm.gov.pl ) stwierdzono: „[...] przepis § 5 ust. 2 tego rozporządzenia daje uczniom i rodzicom bardzo istotne narzędzie umożliwiające uzyskanie dokładnej informacji na temat np. pisemnej pracy kontrolnej. Na życzenie ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest obowiązany uzasadnić każdą ustaloną ocenę (ustnie lub pisemnie), tym samym dostarczyć dokładnych informacji o postępach i trudnościach, wynikających np. ze sprawdzonej i ocenionej pracy klasowej. Jest to niewątpliwie bardzo cenne źródło informacji dla rodziców, którzy starają się pomóc swojemu dziecku w korygowaniu błędów i niedociągnięć w opanowanym materiale”.

Również nowe przepisy w ustawie o systemie oświaty o ocenianiu w art. 44e ust. 5 stanowią, że na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana jedynie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

Jeżeli chodzi o dostęp do prac z egzaminów zewnętrznych, to odsyłam do odpowiedniej dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej CKE: „Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej” . Tam również jest mowa jedynie o udostępnieniu materiałów do wglądu.

W obu przypadkach (prace wewnątrzszkolne, jak i będące wynikiem egzaminów zewnętrznych) nie mogą być kopiowane lub powielane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć danej pracy. Praca ma być jedynie udostępniania do wglądu.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Przydatny artykuł?2Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz