Aktualności

UCHWAłA RADY PEDAGOGICZNEJ

UCHWAłA RADY PEDAGOGICZNEJ

29.11.2007PYTANIA


Jakie elementy formalne powinna zawierać uchwała rady pedagogicznej?


Czy uchwały rady pedagogicznej powinny być zapisane w księdze protokołów, czy w odrębnej teczce uchwał?
ODPOWIEDź


Uchwała ogólnie oznacza „akt woli ciała kolegialnego”. Treścią uchwały rady pedagogicznej jest stanowisko rady w określonej sprawie; uchwały mogą mieć charakter indywidualny, dotyczący konkretnego ucznia lub nauczyciela. Uchwała powinna zawierać następujące elementy formalne
:


• numer i datę uchwały,


• tytuł uchwały,


• podstawę prawną,


• kolejne paragrafy, w tym termin wejścia w życie,


• podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.


W wypadku uchwały o charakterze indywidualnym, zwłaszcza dotyczącej usunięcia danego ucznia ze szkoły, powinno zostać do niej dołączone uzasadnienie.Przykład 1.Uchwała Nr 1/2007
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie rocznego planu pracy szkołyNa podstawie art. 41, ust. 1 ustawy o systemie oświaty (
DzU Nr)
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 37 w Kielcach:


§
1. Zatwierdza plan pracy Szkoły Podstawowej nr 37 w Kielcach na rok szkolny 2007/2008 stanowiący załącznik do uchwały.


§
2. Stwierdza, że plan pracy Szkoły Podstawowej nr 37 w Kielcach uzyskał pozytywną opinię Rady.


§
3. Wykonanie uchwały powierza dyrektorowi.


§
4. Ustala, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.Podpis Przewodniczącego Rady


Treść uchwał rady pedagogicznej nie powinna być w zasadzie wpisywana w księgę protokołów (chyba, że regulamin rady pedagogicznej stanowi inaczej), ponieważ zapisy w protokole są tajne natomiast uchwały rady pedagogicznej są jawne i powinny być upublicznione. Zasadne jest więc gromadzenie uchwał w oddzielnej teczce.


Przypomnijmy jeszcze zapis ustawy o systemie oświaty:
„Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane”. To jedyne rozstrzygnięcie dotyczące dokumentowania posiedzeń rady. Skoro ustawodawca nie określił formy protokołu, decyzja w tej sprawie należy do samej rady pedagogicznej. Można stąd wyciągnąć następujące wnioski:

  • Szkoła nie ma obowiązku prowadzenia księgi protokołów. Może je gromadzić w dowolny sposób.
  • Ważne, aby protokół był rzetelnym (co nie oznacza szczegółowym) zapisem przebiegu obrad.
  • Ważne jest, aby protokół był akceptowany przez członków rady. Procedura akceptacji powinna być zapisana w regulaminie rady pedagogicznej.

Zatem w jaki sposób protokołować zebrania rady pedagogicznej? Czy protokoły mają być pisane ręcznie, czy też na komputerze? Jaka jest podstawa prawna tego zagadnienia? Odpowiedź na te pytania jest następująca:

  • Podstawa prawna art. 43, ust. 2 ustawy o systemie oświaty ani żadna inna ustawa, rozporządzenie nie precyzują tego zagadnienia; sposób, w jaki ma być protokołowana rada, powinien określać regulamin rady pedagogicznej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz