Aktualności

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela

03.06.2009

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU nr 260, poz. 2593) nauczyciel w ciągu 30 dni od zakończenia stażu, powinien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


W sprawozdaniu nauczyciel powinien szczegółowo odnieść się do zakładanych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego zamierzeń, wskazując ich realizację lub jej brak.
Sprawozdanie powinno zawierać również działania nieprzewidziane w planie rozwoju zawodowego, a zrealizowane przez nauczyciela. W sprawozdaniu należy uwzględnić również ewentualne aneksowanie planu rozwoju zawodowego. W przypadku, gdy nauczyciel w trakcie stażu zmienił miejsce pracy, to działania dokonane w byłym miejscu pracy potwierdza dyrektor szkoły, w której nauczyciel pracował poprzednio. Jednakże należy pamiętać, że
sprawozdanie z realizacji całości planu rozwoju zawodowego składa się dyrektorowi szkoły, w której staż się kończy. Należy również pamiętać, że dyrektor szkoły może zażądać od nauczyciela potwierdzenia swoich dokonań, których nie zna (np. zaświadczenia o odbytym szkoleniu). Złożone przez nauczyciela sprawozdanie jest podstawą do wystawienia przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Nie ma określonego wzoru sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Najlepiej sporządzić go w ten sam sposób, jak zatwierdzony plan rozwoju zawodowego, czyli albo zgodnie z paragrafami rozporządzenia, albo obszarami aktywności nauczyciela (dydaktyczną, wychowawczą, organizacyjną i osobistą). Należy pamiętać, że
nauczyciel, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego, powinien spełnić określone w przywołanym wcześniej rozporządzeniu wymagania. W przypadku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego znajdują się one w § 6 przywołanego rozporządzenia, w przypadku nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego znajdują się one w § 7 tegoż rozporządzenia, a w przypadku nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego w § 8 również tegoż rozporządzenia. Z tego powodu w sprawozdaniu powinna być wykazana ich realizacja.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz