Aktualności

Reforma szkolnictwa wyższego

Reforma szkolnictwa wyższego

18.06.2009

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”.


Pakiet zmian szkolnictwa wyższego dotyczy przede wszystkim:


– studentów: wprowadzenie zasady, zgodnie z którą studentowi spełniającemu warunki określone w ustawie i statucie uczelni przysługuje określony zakres usług edukacyjnych świadczonych w uczelniach publicznych na studiach stacjonarnych, odpowiadający pełnemu cyklowi wykształcenia magisterskiego; zakres tych usług będzie określany w postaci punktów przeliczeniowych ECTS, przyznawanych dla wszystkich rodzajów oraz cykli studiów, np. 300 ECTS na studiach jednolitych 5-letnich;


– nowego modelu zarządzania szkolnictwem wyższym: bardziej przejrzysta dotacja stacjonarna oraz statutowa będzie przeznaczona przede wszystkim na zachowanie ciągłości funkcjonowania uczelni; polityka rozwojowa będzie finansowana w trybie konkursowym ze środków budżetu państwa oraz środków strukturalnych UE; wysokość dotacji będzie uzależniona od wskaźnika kosztochłonności studiowania oraz w większym stopniu od liczby studentów;


– habilitacji: będzie uproszczona i skrócona;


– kierunków studiów: uczelnie publiczne, mające do tego uprawnienia, będą mogły samodzielnie otwierać nowe kierunki studiów pod warunkiem, że nie zwiększy się ogólna liczba studentów studiów stacjonarnych w uczelni (np. zmniejszać się będzie liczba tych studentów na innych kierunkach); zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych będzie wymagało finansowania ze środków własnych uczelni albo zgody ministra wydanej na podstawie analizy struktury kształcenia w kraju;


– jakości kształcenia: uczelnie będą zobowiązane do wdrożenia i doskonalenia wewnątrzuczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia; ukierunkowanie oceny jakości kształcenia na sprawdzanie, w jakim stopniu proces edukacyjny gwarantuje osiągnięcie założonych celów; wprowadzone zostaną dwa rodzaje oceny jakości kształcenia przez PKA – ocena programowa (dotyczy kierunków studiów) oraz ocena instytucjonalna (dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni);


– współpracy z otoczeniem: wprowadzenie możliwości kształcenia wspólnego z pracodawcą, a także kształcenia na zamówienie pracodawcy;


– badań naukowych: powołane zostaną Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW), które będą prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie.


Z przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego założeń do nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym wynika również, że już od roku akademickiego 2011/2012 szkoły wyższe będą mogły samodzielnie przeprowadzać dodatkowe sprawdziany kompetencji dla kandydatów na studia. Od nich będzie więc zależeć, czy przywrócą egzaminy wstępne. Nowa matura nie musi być jedyną podstawą przyjęcia na większość kierunków studiów, a uczelnie nie będą musiały już występować o zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, aby przeprowadzić test kompetencji dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz