Aktualności

Przygotowanie projektu i wniosku PO KL

Przygotowanie projektu i wniosku PO KL

16.11.2007

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków EFS na realizację zamierzonych przedsięwzięć, musimy w pierwszym rzędzie przygotować spójny projekt, czyli określić logiczny zestaw działań prowadzących do osiągnięcia w określonym czasie konkretnego, mierzalnego celu, zdefiniować struktury zarządzania z przejrzystym podziałem odpowiedzialności, zaplanować harmonogram i kosztorys oraz reguły monitoringu i ewaluacji odnoszące się do osiągania zaplanowanych rezultatów.


Projekt musi odnosić się do konkretnej, ściśle określonej grupy Beneficjentów Ostatecznych i odpowiadać na stwierdzone potrzeby tej grupy.


Pamiętać należy, że każdy
projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego musi być oceniany pod względem zgodności z celami horyzontalnymi. Oznacza to konieczność wykazania w treści opisu projektu spełniania kryterium przestrzegania zasad równości szans (zwłaszcza równości kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych), społeczeństwa informacyjnego, rozwoju lokalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych należy również pamiętać o przestrzeganiu zasad wynikających z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, w tym w szczególności w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych (dotyczy zwłaszcza jednostek sektora finansów publicznych).


Warunkiem niezbędnym do prawidłowego przygotowania projektu i wniosku aplikacyjnego współfinansowanego z EFS jest zapoznanie się z następującymi dokumentami: „Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013”, „Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013”, „Systemem Realizacji Kapitał Ludzki 2007–2013” oraz już w trakcie trwania konkursów z dokumentacją konkursową. Dokumenty te dostępne są na stronach www.efs.gov.pl oraz na stronach instytucji pośredniczących, którymi są najczęściej dla priorytetów centralnych właściwe dla zakresu spraw ministerstwa, a w przypadku priorytetów regionalnych Urzędy Marszałkowskie bądź Wojewódzkie Urzędy PracyPrzygotowują
c projekt, należy pamię
tać
o nastę
pują
cych kluczowych kwestiach:


– projekt musi odpowiadać celom ogłoszonym przez organizatora konkursu,


– projekt musi odpowiadać na stwierdzone (i udokumentowane) potrzeby,


– projekt musi wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców (Beneficjentów Ostatecznych),


– projekt powinien być przygotowany przy udziale wszystkich zainteresowanych partnerów,


– cele projektu muszą być przejrzyste, realne i specyficzne dla danego regionu,


– projekt musi precyzyjnie określać rodzaje zadań, ich harmonogram, odpowiedzialność wykonawców,


sposób realizacji,


– niezbędne jest założenie realnych oczekiwanych rezultatów projektu,


– reguły zarządzania muszą być klarowne i zaakceptowane przez wszystkich (ewentualnych) partnerów,


– wydatki projektu muszą być wyliczone rzetelnie, na bazie rzeczywistych potrzeb finansowych. Wydatki projektu są jednym z elementów jego oceny.


W obecnym okresie programowania projekty realizowane w ramach PO KL na lata 2007–2013 muszą spełniać zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL Kryteria Ogólne.
Kryteria ogólne dzielą się na:


– kryteria formalne – dotyczą zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami,


– kryteria merytoryczne – dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania w ramach PO KL,


– kryteria horyzontalne – mają charakter przekrojowy i dotyczą zapewnienia realizacji strategicznych celów na poziomie całego PO KL.


Ponadto, jeśli zostaną określone, projekty powinny wpisywać się w
Kryteria Szczegółowe, które dzielą się na


– kryteria dostępu – są obowiązkowe i mogą dotyczyć, np.: wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji itp.,


– kryteria strategiczne – obowiązują jedynie w odniesieniu do projektów konkursowych i dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej.


Szukając pomocy w prawidłowym wypełnieniu wniosku, bezpłatną pomoc i informacje można uzyskać w punktach informacyjnych, które prowadzą instytucje pośredniczące organizujące konkursy (ministerstwa, urzędy marszałkowskie bądź Wojewódzkie Urzędy Pracy) oraz do Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego istniejących w każdym województwie.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz