Aktualności

Program „Uczenie się przez całe życie”

Program „Uczenie się przez całe życie”

19.11.2007

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 1720/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. powołano do życia nowy program edukacyjny Unii Europejskiej

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)

.


Powyższa decyzja jest przykładem konsekwentnej polityki UE w zakresie wspierania współpracy edukacyjnej w Europie realizowanej na podstawie programów edukacyjnych od lat 90. ubiegłego wieku.


Wpłynęły na nią również pozytywne doświadczenia z realizacji programów edukacyjnych w latach 2000–2006 (Socrates, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning). Wskazały one na silną potrzebę kontynuowania współpracy między podmiotami edukacyjnymi. Warto zwrócić uwagę na fakt wspierania i uzupełniania działań edukacyjnych państw członkowskich i stowarzyszonych, nie zaś ich zastępowania. Państwa członkowskie są w pełni odpowiedzialne za organizację własnych systemów edukacyjnych.


Jak podkreśla się w dokumentach europejskich,
edukacja jest jednym z kluczowych czynników, które kształtują społeczeństwo oparte na wiedzy,
przyczyniających się do rozwoju całej UE. Istotę zagadnienia zawarto również w nazwie nowego programu. Edukacja rozumiana jest jako ciągły, nieustanny proces, który nie kończy się wyłącznie na etapie kształcenia formalnego.Cele LLP


Za główny cel Programu przyjęto przyczynianie się „do rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością społeczną przy jednoczesnym zapewnieniu należytej ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. W szczególności program ten ma na celu sprzyjanie wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie Wspólnoty (...)”[1].Za cele szczegółowe przyjęto:


1. rozwój uczenia się przez całe życie;


2. osiąganie jak najlepszych wyników, tworzenie innowacji oraz europejskiego wymiaru systemów nauczania i praktyki oraz wymiana dobrych praktyk w tym obszarze;


3. poprawę jakości, atrakcyjności i dostępności ofert w zakresie uczenia się przez całe życie w państwach członkowskich;


4. przyczynianie się do tworzenia spójności społecznej, aktywnego obywatelstwa europejskiego, dialogu międzykulturowego, równości kobiet i mężczyzn, poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur;


5. wspieranie kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie oraz rozwoju ducha przedsiębiorczości;


6. zwiększony udział w uczeniu się przez całe życie osób w każdym wieku, w tym osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz grup defaworyzowanych, niezależnie od ich środowiska społeczno-gospodarczego;


7. propagowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej;


8. tworzenie innowacyjnych i opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnej treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;


9. zapewnienie wysokiej jakości edukacji i szkoleń w Europie.Programy szczegółowe


Dla sprawnego wdrażania celów program został podzielony na cztery tzw. programy sektorowe, jeden program międzysektorowy i program Jean Monnet.

  • program Comenius: edukacja szkolna (w tym przedszkola),
  • program Erasmus: edukacja na poziomie studiów wyższych, szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie studiów wyższych,
  • program Leonardo da Vinci: edukacja i kształcenie zawodowe, poza szkoleniem i kształceniem zawodowym na poziomie studiów wyższych,
  • program Grundtvig: kształcenie dorosłych,
  • program międzysektorowy: współpraca na rzecz rozwoju i innowacji uczenia się przez całe życie (treści, usług, metodologii uczenia i praktyk); propagowanie nauki języków obcych; upowszechnianie i wykorzystywanie wyników działań, wymianę dobrych praktyk,
  • program Jean Monnet obejmujący działania: „Akcja Jean Monnet”; wsparcie instytucji zajmujących się sprawami integracji europejskiej; dotacje w celu wsparcia innych instytucji i stowarzyszeń europejskich działających w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Ich realizacja odbywać się będzie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.


Programy edukacyjne UE stwarzają zatem wiele możliwości urozmaicenia działań szkolnych oraz podniesienia ich jakości poprzez:

  • nawiązywanie więzi partnerskich i współpracy między placówkami edukacyjnymi w Europie (z uwzględnieniem wyjazdów, wizyt nauczycieli i uczniów),
  • udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego za granicą (kursy),
  • wspieranie działań w edukacji pozaszkolnej,
  • rozwój działań na rzecz kształcenia zawodowego.
www.llp.org.pl www.frse.org.plRadosław Wróblewski – konsultant ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim


[1] Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z 24.11.2006,


L 327, s. 48, rozdział 1, artykuł 1, paragraf 2

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz