Aktualności

Program Comenius Regio

Program Comenius Regio

14.01.2009

W 2009 roku rozpoczęła się akcja Regio Projekty Partnerskie w ramach programu Comenius Regio.


Celem akcji jest promocja współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, szkołami oraz innymi organizacjami związanymi z edukacją, a tym samym rozwój współpracy międzynarodowej szkół i samorządów oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej dla uczniów.


Partnerstwo w ramach programu Comenius Regio daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej.Czas realizacji projektu wynosi dwa lata. Ostateczny termin składania wniosków to 20 lutego 2009 roku.


Wsparcie na podstawie uczestnictwa w programie Comenius Regio mogą uzyskać projekty m.in. z zakresu zarządzania szkołą, szkolenia nauczycieli, współpracy międzynarodowej szkół, integracji uczniów z mniejszymi szansami, nauczania przedsiębiorczości i inne. W ramach tych projektów mogą być organizowane badania, wymiany pracowników, kampanie informacyjne, konferencje warsztaty, wymiany dobrych praktyk, spotkania robocze itp.


W programie Comenius Regio mogą brać udział lokalne oraz regionalne władze oświatowe we współpracy z co najmniej jedną szkołą uprawnioną do udziału w programie oraz z co najmniej jedną instytucją lub organizacją związaną z edukacją i działającą w danym regionie (są to np. kluby młodzieżowe i sportowe, stowarzyszenia rodziców i uczniów, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea). Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składa instytucja pełniąca funkcję lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej. Ona również pełni funkcję koordynatora w regionie i jest odpowiedzialna za rozliczenie finansowe projektu.


Budżet projektów Comenius Regio jest konstruowany na podstawie o ryczałtowej kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów zagranicznych) oraz kwoty obliczanej na podstawie realnych wydatków. Komisja Europejska przewiduje, że średni koszt projektu będzie wynosił ok. 30 000 – 40 000 euro.Ogólne kryteria oceny projektów Comenius Regio
:


1. Jakość działań podejmowanych w ramach projektu (Cele projektu są jasno określone, realistyczne i adekwatne do podejmowanej tematyki. Projekt skupia się na zdefiniowanych odbiorcach i działaniach. Plan działań umożliwia osiągnięcie zaplanowanych celów projektu. Zadania są zaplanowane i rozdzielone między partnerów projektu w taki sposób, że możliwe jest osiągnięcie przewidywanych rezultatów. Zaplanowane rezultaty projektu są innowacyjne w skali regionów, z których pochodzą partnerzy).


2. Jakość zarządzania projektem (Zaplanowano ten sam poziom zaangażowania w realizację projektu dla każdego z regionów partnerskich. Wprowadzono efektywne narzędzia komunikacji między partnerami. Jasno opisano, w jaki sposób szkoły oraz inne organizacje uczestniczące w projekcie będą zaangażowane w jego realizację i wypracowywanie efektów. Opisano sposób zarządzania projektem).


3. Wpływ projektu na partnerów i środowisko oraz europejska wartość dodana (Ze współpracy na poziomie europejskim wynikają dobrze zdefiniowane korzyści dla instytucji partnerskich oraz regionów. Regiony określiły, w jaki sposób zamierzają wzmacniać współpracę europejską w dziedzinie edukacji i opisały w jaki sposób realizacja projektu Comenius Regio się do tego przyczyni. Przewidywany wpływ realizacji projektu w obu regionach jest jasno zdefiniowany. W projekcie określono metody oceny stopnia realizacji celów projektu i osiągniętych rezultatów (monitoring i ewaluacja projektu)).


4. Adekwatność projektu do celów programu Comenius oraz przyczynianie się do rozwoju edukacji szkolnej w regionach.


5. Jakość planu wykorzystania i upowszechniania rezultatów projektu (Rezultaty projektu mogą być transferowane do innych regionów z możliwością wykorzystania. Działania związane w upowszechnianiem i wykorzystywaniem efektów projektu są dobrze zdefiniowane i adresowane do uczestników projektu i szerszej społeczności).


6. Zapewnienie trwałości rezultatów projektu (Działania zapewniające trwałość rezultatów są jasno określone. Partnerzy projektu wprowadzą jego rezultaty do działań wzmacniających rozwój edukacji szkolnej).


7. Budżet (Budżet jest uzasadniony planowanymi działaniami. Zaplanowane wyjazdy zagraniczne są uprawnione i służą realizowaniu celów projektu).

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz