Aktualności

Procedura klasyfikacji śródrocznej uczniów

Procedura klasyfikacji śródrocznej uczniów

23.01.2008

Procedura klasyfikacji śródrocznej uczniów opracowana na podstawie Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach oraz Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania

 1. Przez pojęcie „klasyfikacja” należy rozumieć podsumowanie osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia w danym okresie.

 2. Podstawą prawną oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów jest:  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 roku Nr 83, poz. 562 ze zm.),
  • statut szkoły,
  • Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 3. Z tymi dokumentami należy zapoznać nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

 4. Dyrektor szkoły powinien:  • wydać zarządzenie w sprawie klasyfikacji uczniów, w którym określa ważne terminy wynikające z organizacji roku szkolnego i zadania poszczególnych członków rady pedagogicznej;
  • sprawować nadzór nad terminami ustalonymi w zarządzeniu;
  • przeprowadzić posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone klasyfikacji śródrocznej;
  • określić wnioski z klasyfikacji. 5. Dokonując klasyfikacji, należy uwzględnić wiedzę, umiejętności, wkład pracy ucznia i jego zachowanie.
 6. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana według skali ocen i na zasadach przyjętych w danej szkole, które są zapisane w jej statucie.
 7. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia.
 8. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciele informują ucznia o przewidywanych ocenach śródrocznych.
 9. Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów klasy i ocenianego ucznia (według skali ocen określonej w statucie).
 10. Przed radą klasyfikacyjną wychowawcy klas powiadamiają rodziców i uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz przewidywanych ocenach zachowania (terminy podaje dyrektor w zarządzeniu).
 11. Jeżeli z klasyfikacji śródrocznej wynika, że poziom osiągnięć ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuację nauki w semestrze programowo wyższym, nauczyciele podczas rady klasyfikacyjnej powinni stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.
 12. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brakuje podstaw do wystawienia oceny z powodu nieobecności w ciągu ponad połowy czasu przeznaczonego na dane zajęcia.
 13. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności może za zgodą rady pedagogicznej, na swój wniosek (rodziców/prawnych opiekunów), przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach określonych w regulaminie wewnątrzszkolnego oceniania.

 14. Dokumentacja związana z klasyfikacją obejmuje:  • wymagania edukacyjne opracowane przez nauczycieli przedmiotów na poszczególne oceny,
  • kryteria oceniania z zachowania,
  • pisemne prace uczniów – sprawdzone i ocenione,
  • decyzje dyrektora szkoły dotyczące zwolnienia ucznia z lekcji wychowania fizycznego,
  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego,
  • dzienniki lekcyjne.


Podstawa prawna:


1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 roku Nr 83, poz. 562 ze zm.)


2) Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu OcenianiaLucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista, dyrektor ZSE w Kielcach

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz