Aktualności

Ogłoszono pierwsze konkursy z zakresu edukacji!

Ogłoszono pierwsze konkursy z zakresu edukacji!

20.02.2008

Z początkiem bieżącego roku wystartowały pierwsze regionalne konkursy organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Szczegółowe informacje o konkursach można uzyskać na stronach internetowych instytucji wdrażających projekt w poszczególnych województwach.I.
Województwo lubelskieII.
Województwo mazowieckieIII.
Województwo kujawsko-pomorskieIV.
Województwo śląskieV.
Województwo świętokrzyskieVI.
Województwo podkarpackieVII.
Województwo zachodniopomorskie

I. Województwo lubelskie1. Nabór wniosków w ramach Podziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
.


Dofinansowaniem mogą być objęte:


a) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia; w szczególności chodzi o projekty obejmujące:


- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,


- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),


- programy skierowane do dzieci i młodzieży znajdującej się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczającej system szkolnictwa), które umożliwiają tym uczniom ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,


- dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) zajęcia dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych,


- rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),


- wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,


- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 13 lutego do 27 marca 2008
, w godz. 7.30–15.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, punkt informacyjny i naboru wniosków, ul. Czechowska 19, 20–072 Lublin, pokój 1.


Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, punkt informacyjny i naboru wniosków, ul. Czechowska 19, 20–072 Lublin, pokój 1, oraz na stronie internetowej href="http://www.efs.lubelskie.pl/">http://www.efs.lubelskie.pl/Dodatkowe informacje:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
punkt informacyjny i naboru wniosków
ul. Czechowska 19, 20–072 Lublin, pokój 1
tel. 081 44 16 843, infolinia 0 800 888 337,
e-mail: href="mailto:efs@lubelskie.pl">efs@lubelskie.pl oraz href="http://www.efs.lubelskie.pl/">http://www.efs.lubelskie.pl/

II. Województwo mazowieckie1. Nabór wniosków w ramach Działania 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:


a) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,


b) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia; w szczególności obejmujące:


- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,


- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),


- dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) zajęcia dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych,


- efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,


- modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),


- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza praktyczne formy nauczania – staże i praktyki),


- wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,


- wdrażenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,


- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.2. Nabór wniosków do Działania 9.3

Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.


Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:


a) kampanie informacyjne w zakresie korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie,


b) programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych,


c) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),


usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełnienia wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,


d) wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego, ukierunkowane na:


- monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,


- podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,


- rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa, w punkcie przyjmowania wniosków
od 1 lutego 2008 do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu
, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30–15.30. Wnioski można składać osobiście bądź też nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (wówczas o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do punktu przyjmowania wniosków). Dokumentacje Konkursowe dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych href="http://www.mazowia.eu/">www.mazowia.eu
Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie kontaktowym MJWPU, infolinia:


0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

III. Województwo kujawsko-pomorskie1. Nabór wniosków
w ramach Poddziałania 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące:


a) tworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),


b) wsparcia istniejących przedszkoli; chodzi o projekty przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym (np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu),


c) opracowania i realizacji kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.2. Nabór wniosków w ramach Działania 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty:


a) dotyczące diagnozowania potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,


b) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia; w szczególności obejmujące:


- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,


- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),


- dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) zajęcia dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych,


- efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,


- modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),


- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza praktyczne formy nauczania – staże i praktyki),


- wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,


- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,


- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.


Wnioski o dofinansowanie projektów można składać
od 21 stycznia do 19 lutego 2008
, w godz. 7.30–15.00, w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach każdego działania dostępna jest kwota po
3 000 000 zł
. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, pokoje 210 i 211, tel. 056 656 11 46/47, e-mail: efs@kujawsko-pomorskie.pl

IV. Województwo śląskie1. Nabór wniosków w ramach Działania 9.4

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty


.Program przewiduje dofinansowanie następujących projektów:


a) studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć);


b) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;


c) studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia;


d) studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej;


e) programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).


Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursów można składać
od
14 stycznia do 22 lutego 2008

, w godz. 7.30–15.30
.,
osobiście: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, pokój 718, 40–029 Katowice, bądź też
pocztą lub przesyłką kurierską: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice.


Dokumentacja konkursowa, wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu są dostępne w siedzibie Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 (pokoje 718 i 819), 40–029 Katowice, oraz na stronie internetowej: href="http://www.efs.silesia-region.pl/">www.efs.silesia-region.pl

V. Województwo świętokrzyskie1. Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

.Dofinansowaniem mogą być objęte następujące projekty:


a) tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym alternatywne formy wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),


b) wsparcie istniejących przedszkoli; dotyczy projektów przyczyniających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym (np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu),


c) opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.2. Nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

.Dofinansowanie obejmuje:


a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,


b) doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),


c) programy skierowane do dzieci i młodzieży znajdującej się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczającej system szkolnictwa), które umożliwiają ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,


d) dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych,


e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),


f) wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,


g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.


Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską
od 8 lutego 2008
, w godz. 8.00–15.00, w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25–956 Kielce, pokój 101 (sekretariat),
do wyczerpania środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją instytucji organizującej konkurs.


W wypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu biura PO KL.


O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty, które jednocześnie spełnią kryteria określone w punktach 4.2 i 4.4 dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DzU Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).


Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25–956 Kielce, sekretariat, pokój 202, oraz na stronie internetowej href="http://www.pokl.sbrr.pl/">http://www.pokl.sbrr.pl/


Dodatkowe informacje można uzyskać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25–956 Kielce, pokój 101, w godz. 7.30–15.30, tel. 041 365 62 74, wew.107, e-mail: pokl_sekr@pokl.sbrr.pl

VI. Województwo podkarpackie1. Nabór wniosków w ramach Podziałania 9.1.3

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


Stypendia przyznawane w ramach PO KL stanowią wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Objęci nim będą uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół specjalnych), zamieszkujący gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców. Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania 2007–2008 komponentu regionalnego PO KL wsparcie stypendialne otrzyma w 2008 roku 100 uczniów przez okres 8 miesięcy, to jest od 1 stycznia 2008 do 31 sierpnia 2008 roku. Wynika to z przyznanych środków finansowych przeznaczonych na Poddziałanie 9.1.3.


Wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego sporządzone na załączonych do regulaminu drukach
składa szkoła w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35–025 Rzeszów (sekretariat, pokój 202) w
nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2008 roku
,
w godzinach pracy urzędu: od 7.30 do 15.30. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa załączony regulamin.


Dodatkowych wyjaśnień udziela Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, ul. Lisa Kuli 20, 35–025 Rzeszów, pokój 2, tel. 017 850 92 03, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

VII. Województwo zachodniopomorskie
1. Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z zakresu:


a) opracowania i realizacji kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną,


b) tworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),


c) wsparcia istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego; dotyczy projektów przyczyniających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym (np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu).
2. Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

.Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:


a) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia; w szczególności chodzi o projekty obejmujące:


- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,


- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,


- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza system szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,


- dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) zajęcia dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych,


- rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy,


- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,


- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.


Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od
31 stycznia 2008

, od godz. 9.00,
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w punkcie informacyjnym EFS, ul. Adama Mickiewicza 41, pokój 210, 70–383 Szczecin, lub w punkcie informacyjnym EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pokój 25, 75–846 Koszalin.
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do zamknięcia konkursu.


Dodatkowe informacje oraz dokumentację przetargową można uzyskać w punktach informacyjnych EFS:
Wojewódzki Urząd Pracy w SzczeciniePunkt Informacyjny EFS

ul. A. Mickiewicza 41, pokój 210
70–383 Szczecin
Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie


ul. Słowiańska 15a, pokój 25
75–846 Koszalin

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz