Aktualności

Komisje przedmiotowe w szkole oraz inne zespoły

Komisje przedmiotowe w szkole oraz inne zespoły

19.05.2008

Dyrektor szkoły może tworzyć komisje (zespoły) przedmiotowe, wychowawcze lub inne w każdym typie szkoły. Kwestie z tym związane reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( DzU z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).


1.
W załączniku nr 2 dotyczącym Ramowego Statutu Szkoły Podstawowej w § 14
czytamy: „Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu”.


2.
W załączniku nr 3 dotyczącym Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum w § 16 czytamy: „Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek zespołu”.


3.
W załączniku nr 4 dotyczącym Ramowego Statutu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w § 15 czytamy: „Dyrektor liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum, na wniosek zespołu.”


4.
W załączniku nr 5 dotyczącym Ramowego Statutu Publicznego Liceum Profilowanego w § 15 czytamy: „Dyrektor liceum profilowanego może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora liceum profilowanego, na wniosek zespołu”.


5.
W załączniku nr 5a dotyczącym Ramowego Statutu Publicznego Technikum w § 16 czytamy: „Dyrektor technikum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora technikum, na wniosek zespołu”.


Jak wynika z przepisów prawa oświatowego bez względu na typ szkoły dyrektor tworzy zespoły (komisje) przedmiotowe:

  • humanistyczne,
  • języków obcych,
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • przedmiotów zawodowych,
  • wychowania fizycznego

oraz inne, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień np. zespół wychowawczy, zespół egzaminacyjny, zespół awansujących nauczycieli, zespół do spraw pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, komitet redakcyjny do przygotowania programu rozwoju szkoły, komitet promujący szkołę, komisja stypendialna, komisja socjalna itp. Komisje specjalne mogą być powoływane do realizacji konkretnego zadania, np. w celu zorganizowania pikniku lub balu charytatywnego.


Zespoły mają swoją strukturę, a należący do zespołu członkowie pełnią określoną funkcję, np. wychowawcy. Powołane komisje (zespoły) mogą działać w sposób ciągły, to znaczy z roku na rok, poszczególne osoby mogą się w nich zmieniać.


Warto pamiętać, że
o
utworzeniu, składzie osobowym, zakresie działalności, likwidacji komisji przedmiotowej decyduje uchwała rady pedagogicznej.


Pracą komisji kieruje
przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.


Komisje i zespoły pracują według opracowanych przez siebie
planów. Plany (ich projekty) powinny być złożone dyrektorowi szkoły w określonym terminie (najlepiej we wrześniu).


Każdy członek zespołu zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w zebraniach komisji lub zespołu, do których został powołany oraz do nieujawniania publicznego spraw poruszanych na zebraniach komisji (zespołu).Komisje nie mają mocy decyzyjnej. Mogą jednak usprawniać pracę w szkole. Zwłaszcza w placówkach zatrudniających kilkudziesięciu nauczycieli warto poświęcić czas na dobre przygotowanie decyzji rady pedagogicznej. Należy również pamiętać, iż komisje integrują grono nauczycieli, wspierają dyrektora w zarządzaniu szkołą i przez udział nauczycieli w pracy różnych zespołów przyczyniają się do umocnienia demokratyzacji w życiu szkoły.Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz