Aktualności

Ile powinna trwać lekcja w edukacji wczesnoszkolnej?

Ile powinna trwać lekcja w edukacji wczesnoszkolnej?

25.05.2015

PYTANIE

Obecnie pracuję z dziećmi od 8.00 do 13.00. Przerwy spędzam z dziećmi w sali lekcyjnej, a sama nie mam żadnych przerw. Jedynym wyjątkiem są okienka na religię i język angielski. Czy nie przysługuje mi jakakolwiek przerwa? Dyrektor twierdzi, że moja jednostka lekcyjna to 60 minut, a nie 45 minut jak w klasach IV–VI. Czy to prawda?

ODPOWIEDŹ

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć określają przepisy art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. DzU 2014, poz. 191) Karty Nauczyciela. Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 przywołanej ustawy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi do 40 godzin tygodniowo. W ramach czasu pracy nauczyciel wykonuje obowiązki związane z:

– prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami (pensum);

– prowadzeniem innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w ramach tych zajęć: nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjów jest zobowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu; nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej jest zobowiązany do prowadzenie zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

– zajęciami i czynnościami związanymi z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym; natomiast zgodnie z przepisem art. 42c ust. 1 przywołanej ustawy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Natomiast zgodnie z przepisem § 6 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU nr 61, poz. 624 z późn. zm.) godzina lekcyjna w szkole podstawowej trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując wspomniany ogólny tygodniowy czas zajęć. Jednakże wskazany czas trwania zajęć odnosi się do uczniów, a nie do nauczyciela. Ponadto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2012, poz. 977 z późn. zm.) w zalecanych warunkach i sposobach realizacji w klasach I–III czas trwania zajęć edukacyjnych powinien wynikać z możliwości psychofizycznych uczniów oraz ze sposobu realizacji poszczególnych treści nauczania. Oznacza to, że nauczyciel nie powinien planować i przeprowadzać zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji.

Z powyższego wynika, że nie przysługuje Pani obowiązkowa przerwa pomiędzy lekcjami. W tym czasie może Pani wykonywać inne – poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi – obowiązki pracownicze. Ponadto przepisy podstawy programowej zalecają w tego typu klasach odchodzenie od systemu 45-minutowych lekcji.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz