Aktualności

Działalność stowarzyszeń i wolontariuszy w szkole

Działalność stowarzyszeń i wolontariuszy w szkole

26.11.2008

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie w celach niezarobkowych.


Ich tworzenie przysługuje obywatelom polskim mającym zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Podstawą prawną funkcjonowania stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (DzU z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).Minimalna liczba osób tworzących stowarzyszenie to 15. Uchwalają one statut oraz wybierają komitet założycielski.
Statut stowarzyszenia winien zawierać: nazwę, teren działania, cele i zadania, sposoby ich realizacji, sposoby nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, władze, tryb ich wyboru i kompetencje, sposób reprezentowania, sposób uzyskiwania środków majątkowych, ustanawianie składek członkowskich, warunki ważności uchwał, zasady dokonywania zmian w statucie, sposób rozwiązania stowarzyszenia.


Mówiąc o stowarzyszeniach w kontekście ich współpracy ze szkołą (przy czym nawiązanie współpracy może nastąpić z inicjatywy szkoły lub stowarzyszenia),
celami działania mogą być:

 • udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej wobec patologii społecznej,
 • rozwijanie twórczości wśród dzieci,
 • wsparcie aktywności dzieci (np. wyjazdy na koncerty czy festiwale),
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej wśród dzieci,
 • udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
 • wsparcie szkolnego sportu,
 • poprawa szkolnej bazy sportowej (np. budowa boiska),
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • pomoc dla dzieci z autyzmem,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.

Cele realizować można w rozmaity sposób:

 • prowadzenie poradni dla dzieci i ich rodziców,
 • pełnienie stałych dyżurów przez członków kompetentnych w danej dziedzinie,
 • wspieranie dzięki zajęciom edukacyjnym twórczości wśród dzieci,
 • współpraca z organizacjami wspierającymi, na przykład międzynarodowe projekty,
 • prowadzenie terapii,
 • współorganizowanie sportowych imprez, festynów,
 • organizowanie spotkań z dziećmi i ich rodzicami.

Oczywiście na realizację postawionych celów należy posiadać środki finansowe, przy czym są one przeznaczone wyłącznie na ich urzeczywistnienie, a nie dla członków stowarzyszenia.
Stowarzyszenia funkcjonują dzięki:

 • opłatom wpisowym i składkom członkowskim,
 • dotacjom,
 • darowiznom,
 • spadkom, zapisom,
 • dochodom z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność stowarzyszenia,
 • wpływom z działalności statutowej (stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód służy realizacji celów).

Biorąc pod uwagę mnogość możliwości działania stowarzyszeń, jak najbardziej sensowne jest podejmowanie przez szkoły różnorakich form współpracy. Korzystając z pomocy stowarzyszenia przy na przykład budowie boiska szkolnego, zapewnia się poprawę bazy, a co za tym idzie zwiększenie możliwości korzystania z niej przez dzieci, a tym samym w pewnym sensie organizowanie im czasu wolnego. Podejmując współpracę na przykład ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania, rozwija się wśród dzieci umiejętność gry na instrumentach
, zapewnia udział w koncertach, festiwalach czy nagraniach płytowych.Ze szkołami współpracują również wolontariusze, których ogólne zasady działania reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r., Nr 96, poz. 873). Określa ona, iż wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie. Przy czym wolontariusz musi posiadać kwalifikacje do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych. Wolontariusze współpracują również ze szkołami na podstawie porozumienia, które określa zakres, sposób i czas wykonania świadczenia. W wypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni porozumienie winno mieć formę pisemną (dla terminów krótszych wystarczy umowa ustna).
Wolontariat może występować w następujących formach:

 • akcyjny – wolontariusze są zatrudniani przy jednorazowej akcji, na przykład zbiórce dla ofiar kataklizmu,
 • stały – ochotnicy w sposób ciągły współpracują z daną organizacją, pracę wykonują regularnie, na przykład dwa razy w tygodniu pomagają w opiece nad dziećmi w świetlicy szkolnej,
 • indywidualny – praca na rzecz osób prywatnych w ich domach, na przykład opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem w czasie nauczania indywidualnego.

Pamiętać należy, iż wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca, ale również nabywanie umiejętności, które mogą się okazać przydatne w późniejszej pracy, a czasem są elementem bardzo istotnym przy ubieganiu się o pracę (na żądanie wolontariusza organizacja wydaje mu pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu z informacją o tym, co robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie, może poprosić również o opinię, która zawiera ocenę jego pracy).Przykłady działań wolontariuszy na terenie szkół:

 • pomoc parafialnemu Caritas,
 • zbiórki żywności,
 • sprzedaż własnych rękodzieł przy okazji na przykład festynów (przeznaczenie pieniędzy na przykład na wyjazd dla biednych dzieci na zieloną szkołę),
 • organizacje balów karnawałowych,
 • pomoc dzieciom z problemami w nauce,
 • praca w szkolnej świetlicy,
 • zbiórki odzieży, zabawek dla dzieci z domów dziecka,
 • praca w szkolnej bibliotece,
 • korepetycje na przykład na terenie parafii,
 • pomoc w przygotowaniu rozgrywek sportowych, festynów, Dnia Dziecka.

Podobnie jak stowarzyszenia, wolontariusze stanowią bardzo cenny czynnik wspierający podstawowe zadania statutowe szkoły i jak najbardziej zasadne jest popieranie wszelkich inicjatyw wolontariuszy na terenach szkół.Statut stowarzyszenia – wzórWojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz