Aktualności

Dyżury nauczycieli w czasie przerw

Dyżury nauczycieli w czasie przerw

22.10.2008

Obowiązek pełnienia przez nauczycieli dyżurów podczas przerw wynika z zadań szkoły, która musi zapewnić bezpieczny pobyt ucznia w szkole.


W czasie trwania lekcji ten obowiązek spoczywa na nauczycielu prowadzącym zajęcia, a w czasie przerw, gdy niestety najczęściej dochodzi do wypadków, za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel dyżurujący. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zapisane w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach dotyczących bezpieczeństwa w szkole i zasad jej funkcjonowania. Art. 4 ustawy o systemie oświaty mówi, że ,,Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”, natomiast w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach czytamy:


„§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.


§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.


§ 14.1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.


2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu”.


Poniżej przedstawiam przykładowy regulamin dyżurów nauczycieli.REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH PEŁNIONYCH W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM


1. Miejscem pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych są:

 • korytarze i toalety na parterze, I i II piętrze oraz łączniku,
 • korytarz przy szatni, bibliotece i sali 3c,
 • korytarz przy sali gimnastycznej,
 • boisko szkolne (w dniach słonecznej pogody – dodatkowi dyżurni).

2.
Zakres obowiązków nauczycieli pełniących dyżury:

 • nadzór nad uczniami podczas przerwy międzylekcyjnej w wyznaczonych miejscach – aktywna i czynna postawa zapewniająca poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczniom;
 • interwencje w przypadku: niebezpiecznych zachowań uczniów, bójki, wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia, złego stanu zdrowia, niszczenia mienia szkoły itp.;
 • udzielanie pierwszej pomocy oraz powiadamianie wychowawcy, dyrektora lub osoby uprawnionej o mających miejsce zdarzeniach i wypadku ucznia/ów, nauczyciela w czasie przerw/y;
 • ustalanie powodów obecności w szkole (a w razie potrzeby personaliów) nieznanych osób i udzielanie informacji interesantom przychodzącym do szkoły;
 • nadzorowanie przemieszczania się uczniów wynikającego ze zmiany sal lekcyjnych;
 • kontrola przestrzegania regulaminu szkolnego i zasad BHP przez uczniów w czasie przebywania w toaletach;
 • kontrola przestrzegania regulaminu szkolnego i zasad BHP przez uczniów w czasie wchodzenia do szkoły i wychodzenia z niej (dyżur przy szatni);
 • kontrola przestrzegania regulaminu szkolnego i zasad BHP – zakazu palenia papierosów na terenie szkoły;
 • ogłaszanie alarmu i zbiórek ewakuacyjnych podczas zagrożeń.

3. Nauczyciel pełni dyżury w ilości proporcjonalnej do liczby godzin lekcyjnych. Z obowiązku dyżuru może być zwolniony (na ustalony okres czasu) nauczyciel pełniący funkcje, które ograniczają jego dyspozycyjność podczas przerw.


4.
Nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur zgodnie z rozkładem dzwonków lekcyjnych (czasem wyznaczonym w harmonogramie dyżurów), przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do dojścia na miejsce dyżuru.


5. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieobecność na dyżurze, podać przyczynę nieobecności oraz nazwisko nauczyciela zastępującego.


6. W wypadkach losowych (
kiedy nauczyciel nie może pełnić dyżuru) opiekę
nad uczniami przejmuje inny, wyznaczony przez dyrektora/wicedyrektora nauczyciel lub pracownik szkoły, niemający przydzielonych w tym czasie innych obowiązków i pełni go do końca przerwy lub zmiany przez innego nauczyciela.


7. Nauczyciel pełni dyżur zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów i bieżącymi zastępstwami uwzględniającymi nieobecności nauczycieli dyżurujących.Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem przepisów BHP. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach decyduje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r., Nr 6, poz. 69).Zofia Świderska – pracownik ds. BHP w V Liceum Ogólnokształcącym im. płk. St. Dąbka w Gdyni

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

 1. Tradycją w mojej szkole jest organizowanie obowiązkowych spotkań rady pedagogicznej na długich przewach ( z listą obecności).Tak się składa, że w tym czasie mam dyżur . Podczas oceny dyrektorka zarzuciła mi nieusprawiedliwioną absencję na radach co wpłynęło na ocenę końcową. Oświadczyłam, że „zejdę z dyżuru” jeśli dostanę takie polecenie na piśmie.Czy dyrektor ma prawo żadać od nauczyciela bycia w dwóch miejscach jednocześnie?

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz