Aktualności

Dodatkowa godzina

Dodatkowa godzina

13.10.2009

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało 8 października nową wersję przepisów dotyczących zasad realizacji dodatkowej godziny zajęć opiekuńczo-wychowawczych.Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. ai b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy –


Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej


stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Jednocześnie informujemy,


że stanowisko to nie stanowi wiążącej wykładni przepisów prawa. Podjęcie decyzji w kwestii


rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42


ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji


poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji


dyrektora szkoły.1. Osoby podlegające realizacji przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela


to: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym


specjalnych.


Obowiązku prowadzenia tych zajęć nie stosuje się jedynie do: dyrektora i wicedyrektora


szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni


w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli


kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli


szkół artystycznych i nauczycieli szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,


urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.


Stosownie do powyższego, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół


ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, zatrudnieni na stanowisku: wychowawcy świetlicy,


logopedy, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, wychowawcy internatu, a także nauczyciele


zajmujący stanowiska kierownicze inne niż dyrektor i wicedyrektor, nauczyciele, którym


obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz nauczyciele, którym


zmniejszono wymiar czasu pracy z uwagi na niepełnosprawność, są zobowiązani do realizacji


tych zajęć.


Godziny te powinni realizować również nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów lub


szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych:


- istniejących przy placówkach opiekuńczo – wychowawczych, działających na podstawie


ustawy o pomocy społecznej,


- wchodzących w skład specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, młodzieżowych


ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,


- zorganizowanych w zakładach zdrowotnych, w tym zakładach opiekuńczo-leczniczych


i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.


Obowiązkowi realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty


Nauczyciela, nie podlegają natomiast wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo –


wychowawczych, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w specjalnych


ośrodkach szkolno – wychowawczych, a także nauczyciele – wychowawcy pracujący


w zespołach pozalekcyjnych, w grupach wychowawczych w zakładach opieki zdrowotnej


i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.


Podstawa prawna:


» art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b oraz ust. 3a ustawy z dnia z 26 stycznia 1982 r. – Karta


Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),


» art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz


zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),


» art. 71c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,


poz. 2572, z późn. zm.),


» rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie


organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczowychowawczych


w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej


i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 51, poz. 446)2. Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela,przez nauczycieli zatrudnionych w centrum kształcenia praktycznego.


Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty centrum kształcenia praktycznego nie jest


szkołą ponadgimnazjalną, lecz placówką kształcenia praktycznego. Przepis art. 42 ust. 2 pkt 2


lit. a i b Karty Nauczyciela nie nakłada na nauczycieli placówek kształcenia praktycznego


obowiązku realizacji określonych w nim zajęć.


Podstawa prawna:


» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty3. Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela,przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych.


Nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie ma obowiązku


prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora


szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela. W świetle przepisów


ustawy o systemie oświaty oddział przedszkolny nie wchodzi w skład struktury


organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział


przedszkolny, stanowi specyficzną jednostkę noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu.


Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe,


a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły


podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziału przedszkola, tj. zgodnie z ramowym


statutem przedszkola. Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących


zajęcia w oddziale przedszkolnym, dlatego też nie można byłoby ich zobowiązywać


do realizacji zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przewidzianych w tym


planie.


Podstawa prawna:


» art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty4. Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela,przez nauczycieli konsultantów.


Nauczyciele placówek doskonalenia nauczycieli nie zostali wymienieni w art. 42 ust. 2 pkt 2


lit. a i b, a więc nie są zobowiązani do realizacji godzin określonych w tym przepisie.5. Rodzaje zajęć, które mogą być realizowane w ramach godzin, o których mowaw art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.


Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego


2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, godziny


do dyspozycji dyrektora, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela,


to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem


zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania


uczniów. Zajęcia te powinny zatem wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom


uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności


lub pogłębianiu zainteresowań, a także poprzez sprawowanie nad nimi opieki, zależnie


od potrzeb. Wspomagając się tymi godzinami szkoła podstawowa i gimnazjum może również


wzbogacić ofertę świetlicy. Podjęcie decyzji w kwestii, jakie zajęcia będą realizowane


w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela,


należy do kompetencji dyrektora szkoły. Godzin tych nie można jednakże przeznaczyć na


zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne


zastępstwa oraz nauczanie indywidualne.


Podstawa prawna:


» § 2 ust. 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.


w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142,


z późn. zm.)6. Rozumienie pojęcia godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i bKarty Nauczyciela.


Zgodnie z ramowym statutem publicznej szkoły podstawowej oraz ramowym statutem


publicznego gimnazjum godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach


dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując


ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania


poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel


prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. We wszystkich szkołach


ponadgimnazjalnych godzina lekcyjna również trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach


dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż


60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie


zajęć.


Pod pojęciem godziny lekcyjnej, która zgodnie z ramowymi statutami publicznych szkół trwa


45 minut, rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe


zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut. Zatem czas trwania zajęć,


o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, powinien być odpowiedni


do ich charakteru, tj. dydaktycznego bądź opiekuńczo – wychowawczego.


Podstawa prawna:


» § 6 załącznika Nr 2, § 6 załącznika Nr 3, § 8 załącznika Nr 4, § 8 załącznika Nr 5, § 7


załącznika Nr 5a, § 8 załącznika Nr 5b, § 8 załącznika Nr 5c, § 7 załącznika Nr 5d, do


rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych


statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)7. Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela,przez nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół.


W przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w zespole szkół


i wykonującego pensum w kilku szkołach, dyrektor zespołu decyduje, zgodnie z potrzebami


szkoły, w której szkole winny być realizowane przez danego nauczyciela zajęcia określone


w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela.8. Sposób rozliczania godzin, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 lit. a i b KartyNauczyciela.


Zajęcia realizowane w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b są rejestrowane


i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te powinny


być rozliczane z wyłączeniem: ferii zimowych, ferii letnich, dni wolnych od pracy oraz


przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia


18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Podstawa prawna:


» art. 42 ust. 7a pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela,


» rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie


organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.),


» § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego


2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki


dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów


tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)9. Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela,w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć.


Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o którym mowa


w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, w półrocznym okresie rozliczeniowym,


obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.


Podstawa prawna:


» art. 42 ust. 3b ustawy – Karta Nauczyciela10.Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela,w przypadku nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych.


Nauczyciele, którym powierzono zadania doradców metodycznych oraz inni nauczyciele,


którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, winni realizować godziny,


o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b w wymiarze określonym w ww. przepisie.11. Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela,w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy wynikającejz niezdolności do pracy.


W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy,


wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela, ulegnie


obniżeniu o 2 godziny, a wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty


Nauczyciela, ulegnie obniżeniu o 1 godzinę – za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do


pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.


Przepis ten nie ma jednak zastosowania w roku szkolnym 2009/2010.
W roku szkolnym2009/2010 w szkole podstawowej i gimnazjum zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2


lit. a ustawy – Karta Nauczyciela, są realizowane przez nauczycieli tylko w wymiarze 1


godziny tygodniowo. Stosownie do powyższego, w przepisach ustawy z dnia 21 listopada


2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela określono, iż od dnia 1 września 2009 r. do


dnia 31 sierpnia 2010 r. wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty


Nauczyciela ulega obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy,


w półrocznym okresie rozliczeniowym.


Z uwagi na to, iż nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje


pięciodniowy tydzień pracy, za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu


niezdolności do pracy trzeba rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy


zatem sumować nieobecności nauczyciela z powodu
niezdolności do pracy trwające krócejniż tydzień i za każde pięć dni obniżać wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2


lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela.


Podstawa prawna:


» art. 42 ust. 3b, art. 42c ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,


» art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U.


z 2009 r. Nr 1, poz. 1)12. Rozliczanie godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b Karty Nauczyciela,w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela innej niż niezdolność dopracy.


W sytuacji, gdy nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu usprawiedliwionej


nieobecności innej niż niezdolność do pracy, wymiar zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2


pkt 2 lit. a lub b ww. ustawy, nie ulegnie obniżeniu.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz