Aktualności

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

17.07.2008

Kwestię dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela reguluje w pierwszej kolejności Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2003 r., Nr 118, poz. 1112
z późniejszymi zmianami), która w artykule 54 stwierdza, iż nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której znajduje się szkoła, a co za tym idzie ma prawo do dodatku mieszkaniowego, którego wysokość jest uzależniona stanu rodzinnego nauczyciela.


W wypadku
szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych przez organy administracji rządowej (DzU z 2004 r., Nr 281, poz. 2791).Aktualnie obowiązujące kwoty to:


dla 1 osoby – 49 zł


dla 2 osób – 65 zł


dla 3 osób – 82 zł


dla 4 i więcej osób – 98 zł


W wypadku
szkół samorządowych wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
określa organ prowadzący, stosując reguły określone w art. 30 ust 6 KN, który mówi, że
wszelkiego rodzaju dodatki określają stosowne regulaminy uzgodnione ze związkami zawodowymi. Dodatek ten zależy od liczby członków rodziny, a
jego wysokość może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony.Wysokość dodatku mieszkaniowego może zatem wynosić miesięcznie:


dla 1 osoby – 2 %


dla 2 osób – 4 %


dla 3 osób – 6%


dla 4 osób – 8 %


minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego na podstawie art. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).


Karta Nauczyciela przewiduje zróżnicowanie dodatku mieszkalnego w zależności od miejscowości, więc jego wysokość może się różnie kształtować w poszczególnych gminach.Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:


1) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub jest nauczycielem,


2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu,


3) dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia lub do czasu skończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia,


4) niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do 26 roku życia,


5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodu.


Poniżej przedstawiono
inne zasady obowiązujące w kwestii dodatku mieszkaniowego:

  • nauczycielowi i mieszkającemu z nim współmałżonkowi, który jest także nauczycielem, przysługuje jeden dodatek, przy czym to małżonkowie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek
  • dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
  • złożenie wniosku przy spełnieniu warunków (wielkość miejscowości, kwalifikacje, minimum 0,5 etatu) oznacza jego przyznanie
  • dodatek przysługuje niezależnie od tytułu prawnego mieszkania
  • dodatek przysługuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie
  • dodatek jest wypłacany w okresie wykonywania pracy, a także w czasie pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, korzystania z urlopu zdrowotnego, macierzyńskiego, wychowawczego i pozostawania w stanie nieczynnym
  • dodatek przysługuje nauczycielowi, który ma kwalifikacje do wykonywania zawodu i jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w szkole wymiaru zajęć


Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz