Zawód nauczyciela
Odpowiada
12.05.2010

PYTANIE

W 2006 roku po otrzymaniu tytułu nauczyciela mianowanego wyjechałam za granicę i nie pracuję w zawodzie. po jakim czasie utracę uprawnienia do jego wykonywania?


Czy gdybym znalazła pracę w Anglii na przykład w przedszkolu, to czy zaliczałoby się to do stażu w zawodzie nauczyciela w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nie przewiduje utraty kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przypadku przerw w wykonywaniu tego zawodu. Podobnie dotyczy to stopnia awansu zawodowego, który jest nadawany na stałe i nie przewiduje jego utraty, chyba że przy realizacji stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego stwierdzi się błędy formalne przy nadawaniu wcześniejszych stopni.

Jeśli natomiast chodzi o drugą część pytania, należy się odwołać do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Art. 1 ust. 3 pkt 1 stwierdza, że ustawa ma zastosowanie do obywateli polskich podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych. Art. 86 ust. 1 precyzuje, że udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Powyższe jest konsekwencją Rozporządzenia (EWG) Rady nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustalające sposób stosowania Rozporządzenia (EWG) Rady nr 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w graniach Wspólnoty (DzuWE Nr L 74 z dnia 27 marca 1972 r., z późn. zm). W Unii Europejskiej, do której należy również Polska, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jest oparta na czterech zasadach, z których jedna mówi o sumowaniu okresów ubezpieczeń, co umożliwia uwzględnianie okresów ubezpieczeń przebytych w kilku państwach UE przy ustalaniu prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz