Sprostowanie świadectwa pracy po wielu latach
Odpowiada
20.06.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Nauczyciel pracujący w latach 90tych zwrócił się do szkoły o sprostowanie świadectwa pracy. Domaga się wpisania, że wykonywał pracę w szczególnym charakterze. Powołuje się na zapisy Rozporządzenia RM z dnia 7.02.1983 roku w sprawie wieku przedemerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pytanie, czy pracodawca jest zobowiązany do sprostowania świadectwa, w jakiej formie, czy w latach 90tych praca nauczyciela religii była pracą w szczególnym charakterze?

Odpowiedź:

Jeśli po latach okaże się, że wydane świadectwo pracy zawiera błędy, pracownik nadal może wystąpić do byłego pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie dokumentu i dokonanie niezbędnej korekty. Jeżeli chodzi o pracę nauczycieli religii sytuacja jest szczególnie skomplikowana z uwagi na obowiązujące w przeszłości zasady organizacji nauki religii. Jeżeli jednak przyjmiemy, że sprawa dotyczy nauczyciela religii który świadczył pracę na podstawie Karty Nauczyciela to okres pracy do 31 grudnia 2008 r. jest pracą w szczególnym charakterze. A to oznacza, że należy nauczycielowi należy wydać świadectwo pracy według aktualnego wzoru.

Uzasadnienie

W treści świadectwa pracy umieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, w tym okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Dotyczy to wszystkich pracowników, którym pracodawca wydaje świadectwo pracy. Natomiast od dnia 1 stycznia 2009 r. praca nauczycieli z wyjątkiem nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych nie jest zaliczana do pracy w szczególnym charakterze - zał. nr 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych). Jednocześnie nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni wykonujący pracę nauczycielską na podstawie art. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karat Nauczyciela zachowali nabyte uprawnienia pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 2009 r. – art. 3 ust. 7 ww. ustawy. Powyższe oznacza, iż każda praca nauczycielska wykonywana do 2009 r. jest pracą w szczególnym charakterze. Dla pracowników, którzy świadczyli pracę w szczególnych warunkach do 31 grudnia 2008 r. stosujemy wykazy prac, których rodzaje wymienione są w wykazach A i B stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Natomiast od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy zobowiązani są zawrzeć informacje o wykonywanej pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, ale tylko w zakresie tych prac, które są wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19.12.2008 r.

Pracownik może wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Przepisy wskazują wprawdzie, że pracownik powinien wystąpić z wnioskiem o sprostowanie w terminie 14 dni, ale termin ten nie zawiera żadnych obostrzeń. Sprostowanie świadectwa pracy leży w interesie zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca powinien rozpatrzyć wniosek złożony po terminie, ponieważ pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Jeśli więc faktycznie błędnie nie wykazano pracy w szczególnych charakterze pracodawca zobowiązany jest wskazać w świadectwie pracy okresy zatrudnienia pracownika w szczególnych charakterze. Ze świadectwa pracy powinien jednoznacznie wynikać okres kiedy pracownik wykonywał pracę w szczególnych charakterze, rodzaj pracy i zajmowane stanowiska. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku o sprostowanie oraz najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści. Nowe świadectwo pracy należy wydać według aktualnego wzoru i z bieżącą datą.

Podstawa prawna:

  • 97 § 21, art. 99 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. ),
  • 2 ust. 1 pkt 15, § 7 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30. 12. 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.),
  • zał. nr 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 ze zm.),
  • załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz