Nowe obowiązki dyrektora, a dodatkowe wynagrodzenie
Odpowiada
25.06.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie:

Jestem wicedyrektorem w liceum. Od ponad 3 miesięcy dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym zwiększył się znacznie zakres moich obowiązków i odpowiedzialności, ponieważ wykonuję pracę swoją i dyrektora szkoły. Czy z tego powodu przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie? Jeśli tak, to kto o tym decyduje? Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa mojego urlopu?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 39 ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2014 r., poz. 416) nauczyciel, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły jest uprawniony do uzyskania dodatku funkcyjnego. Mówi o tym przepis art. 30 ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.). Zawiera on upoważnienie dla organu prowadzącego szkołę będącego jednostką samorządu terytorialnego do określenia w drodze regulaminu wysokości dodatku funkcyjnego oraz szczegółowych warunków przyznawania tego dodatku.

Samo przyznanie wicedyrektorowi szkoły dodatku funkcyjnego (oraz skonkretyzowanie jego wysokości, jeśli regulamin określa jedynie dolną i górną granicę tego dodatku) należy do kompetencji dyrektora szkoły jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. Prawo wicedyrektora do wyższego dodatku funkcyjnego (np. w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły) w razie zastępowania dyrektora może być zapisane w regulaminie ustanowionym przez organ prowadzący szkołę.

Wicedyrektor szkoły feryjnej, który na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystał urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ, prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów, ma prawo do urlopu uzupełniającego w ciągu roku szkolnego w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 zdanie drugie KN). Prawo do urlopu uzupełniającego przysługuje, jeżeli wicedyrektor w czasie ferii zimowych i letnich nie wykorzystał łącznie 8 tygodni urlopu.

Należy jednak pamiętać, że przytoczone przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego oraz urlopu uzupełniającego nie odnoszą się do wicedyrektora niebędącego nauczycielem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz