Aktualności

Zmiany w rekrutacji do przedszkoli i szkół od 1 września 2016 r.

Zmiany w rekrutacji do przedszkoli i szkół od 1 września 2016 r.

26.08.2016

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia określającego kryteria rekrutacji do szkół. Zmieni się m.in. punktacja w gimnazjach dwujęzycznych i szkołach ponadgimnazjalnych.

Co się zmienia?

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek dostosowuje przepisy do zmienionych przepisów ustawy o systemie oświaty, obejmujących:

  • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, które zostały zmienione z uwagi na odstąpienie od przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2016/2017,
  • nowe regulacje dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonych przedszkoli, szkół i placówek, w szczególności w zakresie składu komisji rekrutacyjnej.

Zmiany w rekrutacji do gimnazjum

Nowe przepisy dotyczą rekrutacji do:

  • gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w gimnazjum ogólnodostępnym,
  • gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym.

W przypadku postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum zasadniczym kryterium są szczególne predyspozycje uczniów, tj. odpowiednio wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły albo wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzanych przez szkołę na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe. Nowe regulacje zachowują co do zasady dotychczasowe rozwiązania. Zmieniają się zasady punktowania jednego z kryterium branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – zamiast wyników ze sprawdzianu przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej przeliczane na punkty są oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zmiany w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zachowano zasadę, według której kandydat uzyskuje zarówno 100 punktów za egzamin gimnazjalny, jak i za oceny na świadectwie. Przyjęto jednak, że uczeń może otrzymać jednorazowo punkty za osiągnięcia z takich samych konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 13 punktów. Zmieniono również punktację za uzyskane oceny na świadectwie, tzn. zwiększono liczbę punktów możliwą do uzyskania za ocenę bardzo dobrą i dobrą. Za ocenę bardzo dobrą będzie 18 pkt, a dobrą – 13 pkt.

Przepisy przejściowe dotyczące przyjmowania do szkół ponadgimnazjalnych

W nowelizacji przewidziano przepis przejściowy określający sposób przeliczania na punkty wyniku z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przyjmując, że wynik z języka obcego nowożytnego w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

Ponadto w związku z tym, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia się wyłącznie wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym w rozporządzeniu ustalono dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym sposób przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego, przyjmując, że kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Skład komisji rekrutacyjnej

W zakresie przepisów dotyczących składu komisji rekrutacyjnej uzupełniono przepisy o kwestie dotyczące składu komisji powoływanej przez organ prowadzący nowo tworzone przedszkole, szkołę lub placówkę w sytuacji, gdy dany organ nie prowadzi innego przedszkola, szkoły lub placówki.

Zgodnie z nowym przepisem jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna nie prowadzi innego publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonego przedszkola, szkoły lub placówki, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący.

Źródło: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (projekt z 1 sierpnia 2016 r.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, www.eduprawnik.pl

 

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz