Aktualności

Program sektorowy Leonardo da Vinci

Program sektorowy Leonardo da Vinci

29.01.2008


Leonardo da Vinci jest programem sektorowym programu
Uczenie się przez całe życie. Koncentruje się na edukacji zawodowej poprzez współpracę różnych podmiotów działających w tym obszarze, w tym szkół i placówek edukacyjnych.I.
Cele i odbiorcy programu


Program sektorowy
Leonardo da Vinci oprócz realizacji celów programu
Uczenie się przez całe życie zakłada realizację celów szczegółowych i operacyjnych.Cele szczegółowe obejmują:


a) wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim rynku pracy;


b) wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego;


c) zwiększanie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego oraz mobilności dla pracodawców i poszczególnych osób oraz ułatwianie mobilności pracujących praktykantów[1].Z kolei cele operacyjne to:


a) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz w kształceniu ustawicznym, tak by zwiększyć liczbę staży w przedsiębiorstwach co najmniej do 80 000 rocznie do końca okresu trwania programu
Uczenie się przez całe życie;


b) poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy instytucjami lub organizacjami oferującymi możliwości kształcenia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi podmiotami w Europie;


c) ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie innym niż poziom szkolnictwa wyższego oraz przenoszenia tych praktyk, w tym z jednego państwa uczestniczącego w programie do innych;


d) poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;


e) zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych;


f) wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologiach informacyjno-komunikacyjnych) treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie[2].


Działania w programie sektorowym
Leonardo da Vinci mogą być realizowane przez podmioty (mające osobowość prawną), które przygotowują ofertę kształcenia zawodowego, ustawicznego:

 • szkoły i placówki kształcenia zawodowego,
 • samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne,
 • podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, firmy szkoleniowe),
 • wyższe uczelnie,
 • instytuty badawcze,
 • izby branżowe,
 • organizacje zrzeszające pracodawców,
 • związki zawodowe,
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).

Bezpośrednimi adresatami oferty
Leonardo da Vinci mogą być:

 • uczniowie uczęszczający do placówek kształcenia zawodowego,
 • osoby dorosłe, w tym korzystające z kształcenia ustawicznego dla podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych, bezrobotni poszukujący pracy,
 • nauczyciele, instruktorzy, szkoleniowcy, doradcy zawodowi,
 • absolwenci wyższych uczelni.  II.
  Kraje realizujące program
  Leonardo da Vinci


  Niezbędnym warunkiem wdrażania projektu jest znalezienie podmiotów partnerskich. Partnerów można szukać w:  • krajach członkowskich Unii Europejskiej (27 państw),


  • krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG/EFTA) – Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
  • Turcji (kraj kandydujący do członkostwa w UE).

  W poszukiwaniu partnerów do projektu warto skorzystać z danych zamieszczonych na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (dział
  Leonardo da Vinci) – www.frse.org.pl.


  W zakładce „Poszukiwanie partnerów” znajdziemy informacje na temat:  • instytucji europejskich poszukujących partnerów w Polsce (dane teleadresowe, opis profilu działalności, możliwości współpracy, oferta),
  • ofert w zakresie staży za granicą,
  • instytucji polskich (w tym szkół) poszukujących partnerów za granicą,
  • formularza poszukiwania partnera, który należy wypełnić (w języku angielskim, zawiera dane teleadresowe, informacje o specyfice pracy instytucji, o planowanym projekcie i o potencjalnych partnerach).

  Dodatkowo można skorzystać z:  • bazy danych na stronie http://leonardo.cec.eu.int/psd/,
  • kompendiów projektów realizowanych w poprzednich latach, zawierających dane instytucji w nich uczestniczących (strona www.bkkk-cofund.org.pl lub link znajdujący się w zakładce „Poszukiwanie partnerów”).

  Szansę na znalezienie partnerów stwarzają również „Seminaria kontaktowe”. Ich organizatorami są Narodowe Agencje LLP. Pozwalają na zawiązanie partnerstwa, przygotowanie projektu, poznanie procedur, zasad finansowych. Nabór kandydatów prowadzi Narodowa Agencja Programu
  Uczenie się przez całe życie,
  a szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronach: www.frse.org.pl, www.leonardo.org.pl.  III.
  Rodzaje projektów


  Program sektorowy
  Leonardo da Vinci stwarza możliwość realizowania następujących typów projektów:  Projekty mobilności


  1. ITV – Praktyki i staże zawodowe dla młodzieży (
  Placements for People in Initial Vocational Training)  • Skład grupy partnerskiej: minimum 2 partnerów projektu z różnych krajów.
  • Czas realizacji projektu: maksymalnie 2 lata.
  • Czas pobytu za granicą: od 2 do 36 tygodni.
  • Dofinansowanie: do 100% kosztów.
  • Instytucja zarządzająca: Narodowa Agencja.

  2. PLM – Staże zawodowe dla osób na rynku pracy (
  Placements for People in Labour Market ) – pracownicy, absolwenci, osoby bezrobotne  • Skład grupy partnerskiej: minimum 2 partnerów projektu z różnych krajów.
  • Czas realizacji projektu: maksymalnie 2 lata.
  • Czas pobytu za granicą: od 2 do 26 tygodni.
  • Dofinansowanie: do 100% kosztów.
  • Instytucja zarządzająca: Narodowa Agencja.

  3. VETPRO – Wymiana doświadczeń dla kadry szkoleniowej i osób zarządzających zasobami ludzkimi (
  Professionals in Vocational Education and Training)
  – nauczyciele zawodu i języków obcych, instruktorzy zawodu i doradcy zawodowi, szkoleniowcy, kadra zarządzająca, pracownicy działów kadr, menedżerowie HR  • Skład grupy partnerskiej: minimum 2 partnerów projektu z różnych krajów.
  • Czas realizacji projektu: maksymalnie 2 lata.
  • Czas pobytu za granicą: od 1 do 6 tygodni.
  • Dofinansowanie: do 100% kosztów.
  • W ramach programu zakłada się powstanie projektów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych.
  • Instytucja zarządzająca: Narodowa Agencja.

  Należy pamiętać, że projekt mogą składać wyłącznie instytucje.  Najbliższy termin składania wniosków na projekty mobilności upływa 8 lutego 2008 roku.  Projekty współpracy wielostronnej


  1. TOI – Projekty transferu informacji  • Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów projektu z różnych krajów.
  • Czas realizacji projektu: maksymalnie 2 lata.
  • Dofinansowanie: do 75% kosztów.
  • Maksymalna kwota grantu: do 300 000 euro.
  • Instytucja zarządzająca: Narodowa Agencja.
  • Termin składania wniosków: do 14 marca 2008 roku.

  2. Projekty tworzenia innowacji  • Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów projektu z różnych krajów.
  • Czas realizacji projektu: maksymalnie 2 lata.
  • Dofinansowanie: do 75% kosztów.
  • Maksymalna kwota grantu: do 500 000 euro.
  • Instytucja zarządzająca: Europejska (Agencja Wykonawcza w Brukseli).

  3. Projekty sieci międzynarodowych  • Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów projektu z różnych krajów.
  • Czas realizacji projektu: maksymalnie 3 lata.
  • Dofinansowanie: do 75% kosztów.
  • Maksymalna kwota grantu: do 450 000 euro.
  • Instytucja zarządzająca: Komisja Europejska (Agencja Wykonawcza w Brukseli).

  Od 2008 roku w ramach programu sektorowego
  Leonardo da Vinci będzie można realizować
  Projekty partnerskie LdV
  (
  Leonardo da Vinci Partnerships). Służą one aktywizacji i pogłębieniu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, metodologii, praktyk w tym obszarze, rozwojowi kompetencji i kwalifikacji uczestników projektu.  Cechy:  • Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów uprawnionych do udziału, w tym co najmniej jeden z kraju członkowskiego UE (jeden z partnerów w roli koordynatora projektu). Grupa nie musi się ograniczać wyłącznie do szkół. Warto angażować przedsiębiorstwa lub inne podmioty uprawnione do udziału w programie dla lepszej jakości i efektywności projektu. Warto też pamiętać, że w jednym projekcie nie mogą brać udziału więcej niż 3 instytucje z Polski.
  • Czas realizacji projektu: 2 lata (zakładając złożenie wniosku i jego akceptację w 2008 roku, ramy czasowe przedstawiają się następująco: 2008–2010).
  • Język roboczy projektu: grupa partnerska wspólnie podejmuje decyzję o wyborze języka roboczego (język dokumentacji konkursowej, komunikacji), może to być jeden z oficjalnych języków UE.


  • Zakres tematyczny: koncentracja na rozwoju umiejętności i kwalifikacji uczestników projektu, wymiana doświadczeń i porównywanie rozwiązań stosowanych w różnych krajach, doradztwo zawodowe, edukacja a rynek pracy, umiejętności na rynku pracy, programy szkoleniowe, rozwój metod kształcenia zawodowego.
  • Dofinansowanie projektu: kwota ma charakter ryczałtu, a wysokość grantu jest uzależniona od mobilności (wyjazdy za granicę, jedna mobilność to wyjazd jednej osoby). Dofinansowanie przedstawia się następująco:

  – 10 000 euro przy założeniu co najmniej 4 mobilności (4 osób),


  – 15 000 euro przy założeniu co najmniej 8 mobilności (8 osób),


  – 20 000 euro przy założeniu co najmniej 12 mobilności (12 osób),


  – 25 000 euro przy założeniu co najmniej 24 mobilności (24 osoby).  • Środki finansowe można wykorzystać na: pokrycie kosztów podróży, utrzymanie podczas pobytu u partnerów, działania projektowe w kraju, przygotowanie produktu końcowego (materialne rezultaty, wytwory będące efektem pracy partnerów).
  • Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2008 roku (Narodowa Agencja LLP-LdV).

  www.frse.org.pl, www.leonardo.org.pl, www.ec.europa.eu/education, materiały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”

[1] Przypis 1 Decyzji nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku ustanawiającej program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 24.11.2006, L 327/58.


[2] Przypis 2 Decyzji nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku ustanawiającej program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 24.11.2006, L 327/58.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz