Aktualności

Etapy wdrażania reformy oświatowej od 1 września 2017 r.

Etapy wdrażania reformy oświatowej od 1 września 2017 r.

12.12.2016
3 z 3OSÓB UZNAŁO TEN ARTYKUŁ ZA PRZYDATNY

 

Reforma oświatowa jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego stanie się faktem. Rada Ministrów 8 listopada przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie.

Rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów. W związku z tym wiele szkół zostanie przekształconych w inne niż dotychczas jednostki. Dlatego dyrektor odpowiednio wcześniej musi znać terminarz wprowadzania tych zmian, aby właściwie się przygotować do nowych zadań.

Szkoła podstawowa 2017/2018

 1. Z dniem 1 września 2017 r. sześcioletnia szkoła podstawowa (w tym obejmująca część klas sześcioletnich, filialna) staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
 2. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej.
 3. Do 15 maja 2017 r. dyrektorzy obecnej szkoły podstawowej informują nauczycieli i pracowników niepedagogicznych tych szkół o zmianie pracodawcy (na piśmie).
 4. Dyrektorzy szkół podstawowych stają się z mocy prawa dyrektorami szkół ośmioletnich. To samo dotyczy wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze.
 5. Obecni uczniowie klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej.
 6. Do 30 listopada 2017 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do stwierdzenia przekształcenia w drodze uchwały sześcioletniej szkoły w ośmioletnią szkołę podstawową.
 7. Statuty dotychczasowych szkół zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, nie później niż do 30 listopada 2017 r.

Zasadnicza szkoła zawodowa 2017/2018

 1. Z dniem 1 września 2017 r. zasadnicza szkoła zawodowa staje się trzyletnią branżową szkołą I stopnia.
 2. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zasadniczej szkoły zawodowej stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami branżowej szkoły I stopnia.
 3. Do 15 maja 2017 r. dyrektorzy ZSZ informują nauczycieli i pracowników o zmianie pracodawcy (na piśmie).
 4. Dyrektor ZSZ staje się dyrektorem branżowej szkoły pierwszego stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora ZSZ.
 5. To samo dotyczy wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze.
 6. Od 1 września 2017 r. nie będzie pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach kolejnych klas.

Szkoła branżowa I stopnia 2017/2018

Wprowadzenie szkoły branżowej I stopnia

Na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, natomiast na lata szkolne 2019/2020 i późniejsze będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Szkoła branżowa I stopnia 2019/2020

Naukę w klasie I liceum ogólnokształcącego, techników i branżowych szkół I stopnia rozpoczną uczniowie kończący klasę III gimnazjum i uczniowie kończący klasę VIII szkoły podstawowej, z tym, że uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach, natomiast uczniowie kończący klasę VIII szkoły podstawowej rozpoczną naukę w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum. Uczniowie będą mogli również kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Liceum ogólnokształcące 2018/2019

 1. Stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie postępowania rekrutacyjnego do klasy I.
 2. Z dniem 1 września 2019 r. liceum ogólnokształcące staje się z mocy prawa czteroletnim liceum ogólnokształcącym.
 3. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowego liceum stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami czteroletniego liceum.
 4. Do 15 maja 2019 r. dyrektorzy liceum informują nauczycieli i pracowników o zmianie pracodawcy (na piśmie).
 5. Dyrektor dotychczasowego liceum staje się dyrektorem czteroletniego liceum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora trzyletniego liceum.
 6. To samo dotyczy wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze.
 7. Pierwsza rekrutacja do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach, natomiast uczniowie kończący klasę VIII szkoły podstawowej rozpoczną naukę w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum. Uczniowie będą mogli również kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Technikum 2018/2019

 1. Od 1 września 2019 r. dotychczasowe technikum stanie się z mocy prawa pięcioletnim technikum.
 2. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowego technikum stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami pięcioletniego technikum.
 3. Do 15 maja 2019 r. dyrektorzy informują nauczycieli i pracowników o zmianie pracodawcy (na piśmie).
 4. Dyrektor dotychczasowego technikum staje się dyrektorem pięcioletniego technikum i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora czteroletniego technikum.
 5. To samo dotyczy wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze.
 6. W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum (odpowiednio klasy I–IV).

Zespół szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum) 2017/2018

 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
 2. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zespołu stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej.
 3. Do 15 maja 2017 r. dyrektorzy zespołów informują nauczycieli i pracowników niepedagogicznych o zmianie pracodawcy (na piśmie).
 4. Dotychczasowy dyrektor zespołu staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej. Zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego zespołu (organ prowadzący może przedłużyć kadencję maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r.).
 5. Dotychczasowi wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze stają się wicedyrektorami i nauczycielami funkcyjnymi ośmioletniej szkoły podstawowej. Zajmują te stanowiska do końca okresu, na jaki im je powierzono w dotychczasowym zespole.
 6. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole podstawowej będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do momentu ich wygaszenia. Uczniowie tych klas otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

Zespół szkół (zasadnicza szkoła zawodowa + gimnazjum) 2017/2018

 1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół staje się trzyletnią branżową szkołą I stopnia.
 2. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zespołu stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły branżowej I stopnia.
 3. Do 15 maja 2017 r. dyrektorzy zespołów informują nauczycieli i pracowników o zmianie pracodawcy (na piśmie).
 4. Dyrektor zespołu staje się dyrektorem branżowej szkoły I stopnia. Zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego zespołu (organ prowadzący może przedłużyć kadencję maksymalnie do 31 sierpnia 2019 r.).
 5. To samo dotyczy wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze.
 6. Organ stanowiący JST prowadzącej dotychczasowy zespół w drodze uchwały stwierdza jego przekształcenie w branżową szkołę I stopnia.
 7. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w branżowej szkole pierwszego stopnia prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. Stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów. Uczniowie tych klas otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

Zespół szkół (gimnazjum + liceum lub gimnazjum + technikum) 2018/2019

 1. Zespół szkół, w skład którego wchodzą gimnazjum i liceum ogólnokształcące lub gimnazjum i technikum, staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum.
 2. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zespołu stają się nauczycielami (pracownikami) odpowiednio czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.
 3. Do 15 maja 2019 r. dyrektorzy zespołów informują nauczycieli oraz pracowników o zachodzącej zmianie (na piśmie).
 4. Dyrektor zespołu staje się odpowiednio dyrektorem liceum ogólnokształcącego albo dyrektorem technikum i zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół.
 5. To samo dotyczy wicedyrektorów oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze.
 6. Do 30 listopada 2019 r. samorząd prowadzący dotychczasowy zespół w drodze uchwały przekształci zespół w czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum.

Gimnazjum 2017/2018

 1. Rozpoczyna się proces wygaszania gimnazjów – nie będzie prowadzony nabór do klasy I.
 2. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, np. poprzez:
  • przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową,
  • włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące, technikum lub w branżową szkołę I stopnia,
  • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum.
 3. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum należy do kompetencji JST. Może to nastąpić z dniem: 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.
 4. W przypadku przekształcenia gimnazjum albo włączenia gimnazjum nie jest konieczne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty w przedmiocie przekształcenia (włączenia), a także zawiadamianie rodziców uczniów.
 5. Do 15 maja w roku, w którym nastąpi przekształcenie gimnazjum albo włączenie gimnazjum odpowiednio do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły pierwszego stopnia, dyrektor na piśmie informuje pracowników o zmianie.
 6. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia w ośmioletnią szkołę podstawową staje się jej dyrektorem i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum. Swoje kadencje kontynuują wicedyrektorzy oraz nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową.
 7. W przypadku wygaszanych gimnazjów (tj. takich, które nie będą przekształcały się w szkoły nowego typu lub nie będą włączane do innych szkół) dotychczasowi dyrektorzy zajmują stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2019 r. (organ prowadzący może przedłużyć kadencję do 31 sierpnia 2019 r.). Organ prowadzący nie może odwołać dyrektora przed 31 sierpnia 2019 r. z powołaniem się na wygaszenie gimnazjum.
 8. W przypadku połączenia gimnazjum ze szkołą podstawową, w efekcie którego gimnazjum stanie się oddziałem gimnazjalnym, dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie z mocy prawa stanowisko wicedyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej. Zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.
 9. Jeżeli dojdzie do przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, dotychczasowy dyrektor gimnazjum obejmie stanowisko dyrektora tej ośmioletniej szkoły podstawowej. Stanowisko te będzie zajmować do końca kadencji (organ prowadzący może przedłużyć kadencję do 31 sierpnia 2019 r.). W sytuacji przekształceń polegających na łączeniu szkół podstawowych z gimnazjami wicedyrektorzy i nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i gimnazjum zostają odwołani ze stanowiska z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, z początkiem którego następuje włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej. Odwołania dokonuje dyrektor szkoły.
 10. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, który posiada poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska dyrektora odpowiednio liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły pierwszego stopnia, z dniem przekształcenia staje się dyrektorem odpowiednio trzyletniego albo czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego albo pięcioletniego technikum, lub branżowej szkoły pierwszego stopnia, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum (organ prowadzący może przedłużyć kadencję do 31 sierpnia 2019 r.). Te same zasady stosuje się odpowiednio do wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowym gimnazjum.

Gimnazjum 2018/2019

Ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum.

Gimnazjum 2019/2020

Przestaną funkcjonować gimnazja.

 

Źródło:

 • ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (projekt z 16 września 2016 r.).

 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Przydatny artykuł?3Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz